Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Õigusaktid

SisukaartPrindi


Sangaste valla põhimäärus 

Sangaste valla arengukava 2016-2021

Sangaste valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 

Sangaste valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2021 

Sangaste valla üldplaneering

 

Üldplaneeringu lisa - Sangaste üldkaart


Üldplaneeringu lisa - Sangaste aleviku lähivaade

Üldplaneeringu lisa - Keeni küla lähivaade

Üldplaneeringu lisa - Lossiküla küla lähivaade


Hankekord

2017. aasta hankeplaan 


Vallavara valitsemise kord 

Vallavalitsuse palgajuhend 

Vallavalitsuse sisekorraeeskiri 

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine 


Ehitusmäärus 

Kaevetööde eeskiri 

Sangaste kalmistu eeskiri 

Heakorraeeskiri 

Koerte ja kasside pidamise eeskiri


Jäätmehoolduseeskiri 

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord 

Jäätmevaldajate registri pidamise kord 

Maamaksumäär ja maksuvabastuse andmise kord 

Kaugküttepiirkonna määramine 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine 


Vallale kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise kord 

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord 

Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja maksmise kord 

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord 

Koduteenuste osutamise tingimised ja kord 

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord 

Sünnitoetuse suuruse kehtestamine 

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks


2012. aasta vallaeelarve 

2012. aasta vallaeelarve materjalid 

2012. aasta lisaeelarve materjalid 

2012. aasta majandusaasta aruande materjalid 

2013. aasta vallaeelarve materjalid 

2013. aasta lisaeelarve materjalid 

2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

2013. aasta majandusaasta aruanne 

2014. aasta vallaeelarve materjalid 

2014. aasta vallaeelarve 

2014. aasta majandusaasta aruanne

2015. aasta vallaeelarve

2015.aasta vallaeelarve materjalid

2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2015. aasta majandusaasta aruanne

2016. aasta vallaeelarve

2016. aasta vallaeelarve materjalid

2016. aasta lisaeelarve

2016. aasta lisaeelarve materjalid

2016. aasta teine lisaeelarve

2016. aasta teise lisaeelarve materjalid

2017. aasta vallaeelarve

2017. aasta vallaeelarve materjalid


Otsing
   
   
Uudised
 
Rahvaküsitluse tulemused
Sangaste Vallavolikogu kinnitas oma 28.04.2017 otsusega nr 17 Sangaste valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused järgmiselt:
 
Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkulepe on avalikul väljapanekul
Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkuleppe avalik väljapanek toimub ajavahemikul 5. - 21. mai 2017.
 
Rahvaküsitlus Sangaste, Otepää ja Puka valdade ühinemise kohta
23. - 24. aprillil 2017. a toimub Sangaste vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg