Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekande(kulude)st 2013. aastal


2013. aastal määrasin Sangaste vallas riigi rahadest toimetulekutoetust 17 441,05 eurot ning vajaduspõhist peretoetust 882,28 eurot. Puudega laste hooldajatele (3 isikut) maksime toetust ning nende eest tasusime sotsiaalmaksu kokku 3492, 24 eurot. Ühekordseid toetusi riigi poolt eraldatud raha jäägist määrasime 1 104,47 eurot. EL toiduabi (tasuta makaronid jms) jagamine läks maksma 225,48 eurot, mis kulus transpordi – ja laokuludeks.

2013. aastal ei määranud vald rahapuudusel mitte ühtegi toetust küttepuude ostmiseks või remondikulude katteks, kuid muudel juhtudel määratud toetuste kulu kokku oli üle 14 000 euro. Sangaste vald määras oma sissetulekutest ehk valla rahast 2013. aastal järgmisi toetusi:
* Eakatele ja puudega inimestele määrasime ravimitoetusi, osalist toetust abivahendi soetamiseks või laenutuseks ning ravikulude katteks kokku 934 euro eest. Siinkohal tahaksin teatada, et Sangaste Vallavolikogu Sotsiaalkomisjon on otsustanud põhimõtteliselt mitte määrata toetusi omal initsiatiivil soetatud käsimüügiravimite kulu katteks (arsti poolt määratud retseptiravimite kulu võtame arvesse) ning haigla voodipäevatasu kulu katteks (ka kodus elades kulutaks inimene söögile vms.).


* sünnitoetuse 1. osa määrati eelmisel aastal 16-le perele (2048 eurot) ja sünnitoetuse 2. osa kolmele perele.
 

* mujal põhikoolis ja gümnaasiumis õppivate laste sõidupiletite hüvituseks maksime peredele 3643 eurot.
 

* suurperedest pärit lastele määras sotsiaalkomisjon ettevalmistusklassi laste toidu toetust, pikapäevarühma toidu toetust ning ühele lapsele ka gümnaasiumi lõunasöögi toetust kokku 2555,58 eurot.
 

* laste prilliklaaside (raamid jäid perede kanda), suvise lastelaagri tuusiku, õppevahendite, riiete vm soetamise erakorraliseks toetuseks kulus 393 eurot.
 

* traditsiooniliselt määras vald õppetulemustest sõltuvad lõputoetused kõikidele gümnaasiumide lõpetajatele ning toetas Keeni Põhikooli 9. klassi lõpuekskursiooni läbiviimist. Keeni Põhikooli 1. klassi astunud lastele kinkis „Sanwood“ koolikoti, vallavalitsus aga selle sisu: esmased koolitarbed.


* Üle-riikliku heategevusprojekti „Aitan lapsi“ tasuta teatrikülastusi eraldati meie vallale 2 korda, vald toetas neid külastusi tasuta transpordiga (etendustele sõitmise ühisbussidele kulus 416 eurot). Suur tänu lahketele joogitaara tagastajatele-annetajatele meie valla 41 lapse ja nende 5 saatja nimel!
 

* Tasuta sõitu pakkusime ka meie vallast pärit suurperedele, kes olid kutsutud maakondlikule suurperede peole; samuti toetasime väikese summaga selle peo korraldamist.
 

* Detsembris kinkis vallavalitsus kõikidele Sangaste valla väikelastele ja põhikooli õpilastele ning kõikidele vanaduspensionäridele traditsioonilise kommipaki.


* Sangaste vallal on traditsioon õnnitleda eriti kõrges vanuses sünnipäevalapsi: 95. aastaseks ja vanemaks saavatele inimestele tuleb sünnipäeval külla vallavanem või volikogu esimees, kes kingib lilled ja väikese rahalise toetuse. 2013. aastal külastasime viit kõrges eas sünnipäevalast.
 

* teiseks traditsiooniliseks kodukülastuseks on vallavanema ja volikogu esimehe aastalõpu-külastus peredesse, kus on aasta jooksul sündinud uus ilmakodanik. Lapse sünni puhul kingitakse perele portselantaldrik, mille kohalikud käsitöömeistrid (MTÜ Kodukant Sangaste) on kirjanud kauni pildi ning lapse nime ja sünniajaga. Taldriku kaunistus on igal aastal ja igal lapsel unikaalne, kuid 2013. aastal sündinud laste taldrikute ühisnimetajaks oli pisike madu astroloogilise maoaasta tähistamiseks. 

Teenustest osutasime eelmisel aastal jätkuvalt nii koduhooldusteenust (hooldaja Mare Liivamägi käib kord nädalas inimese juures kodus ja aitab asjatoimetustes, millega inimene ise toime ei tule, nt küttepuude toomine ja poes käimine) kui hooldusteenust Sangaste Pansionaadis, samuti pakume tugiisikuteenust. Sangaste Pansionaadist saavad nii terved eakad kui puudega tööealised ja pensionärid osta vajadusel pesu pesemise teenust või saunateenust. Sangaste vald üürib sotsiaaleluruume isikutele, kes ise mingil põhjusel elukohta leidnud ei ole. 2013. aasta kevadel toimus valla beebikool Hiie Vähi juhendamisel 2012. aastal sündinud lastele ja nende emadele ning kohtumisi jätkasid valla omastehooldajad.

2013. aastal toimus ja lõppes ka suurprojekt noorte (16-24a) ja vanemaealiste (50-75) töötute aktiveerimiseks ehk tööturule tagasiaitamiseks. SA INNOVE poolt rahastatud projekti raames nõustati töötuid ja suunati nad tööpraktikale ettevõtetesse, noored said omandada ka (uue) eriala. Aasta jooksul (juuni 2012 – juuni 2013) osales projektis 51 inimest meilt ja mujalt omavalitsustest ning projekti lõpuks oli tööle saanud (sh. välismaale) 18 inimest.

 
PILLE SIKK 
sotsiaalinspektor
766 8046
524 7930
pille@sangastevv.ee