Vallaelanikule
   
Elamumajandus
Tervishoid
Apteek
Jäätmemajandus
Sotsiaalhoolekanne
 
Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele
 
Toiduabist 2015. aastal
 
Riiklik toimetulekutoetus
 
Sotsiaalhoolekandeteenused Sangaste vallas
 
    Parkimiskaartide väljastamine
 
Sangaste valla toetused
 
Sünni ja surma registreerimine
 
Sangaste pansionaat
 
Vajaduspõhine peretoetus
 
Lapsevanemale
 
Omastehooldajatele
Haridus
Raamatukogud
Kirik
Seltsitegevus
Sõiduplaanid
KSH programm
KIK projektid
Hajaasustuse programm
Kuidas aidata abivajajat inimest?
Piirkonna politsei
Keskkond
Sport
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Keeni Põhikool
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Tarbijakaitseamet
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Sotsiaalhoolekandeteenused Sangaste vallas

SisukaartPrindi


Sangaste vallas pakutavad sotsiaalhoolekandeteenused
 
 
Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on sotsiaalteenused (ehk isiku või perekonna toimetulekut soodustavad mitterahalised toetused) järgmised:  
1) sotsiaalnõustamine 
2) rehabilitatsiooniteenus; 
3) igapäevaelu toetamise teenus; 
4) töötamise toetamise teenus; 
5) toetatud elamise teenus; 
6) kogukonnas elamise teenus; 
7) ööpäevaringne erihooldusteenus; 
8) lapsehoiuteenus; 
9) proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine; 
10) koduteenused; 
11) eluasemeteenused; 
12) (nii laste kui täiskasvanute) hooldamine perekonnas, kes pole nende sugulased (nn. hoolduspered); 
13) asenduskoduteenus (ehk lastekodud ja kasupered); 
14) hooldamine hoolekandeasutuses; 
15) toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused. 
 
Esmalt lühiülevaade teenustest, mida Sangaste vallas ei pakuta: 
 
Punktides 3-7 loetletud teenuseid pakub riik ainult vaimse või psüühilise puudega töövõimetuspensionäridele. Rehabilitatsiooniteenus ja abivahendite andmine on riiklikud teenused, mis on mõeldud kõikidele puudega isikutele; hoolduspered ja lastekodud on mõeldud vanemliku hoolitsuseta lastele. Hoolduspere täiskasvanule on alternatiiv hooldekodule, kuid seda teenust pakkuvaid eraisikuid on äärmiselt vähe, kui üldse.  
Lapsehoiuteenus on lapse hoidmine selleks väljaõppe ja õiguse saanud lapsehoidjate poolt. Teenuse eest tasuvad lapsevanemad, kohalik omavalitsus või raske/sügava puudega lapse puhul osaliselt riik. 
 
 
Sangaste vallas on võimalik saada järgmisi teenuseid: 
 
Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Teenus on äärmiselt lai, see hõlmab näiteks abistamist pensioni taotlemisel, erinevate toetuste saamise võimaluste tutvustamist või abi kooli ja kodu vaheliste probleemide lahendamisel. Sangaste vallas osutab seda teenust sotsiaalinspektor. Teenuse saamiseks pöörduda vallamajja või helistada telefonil 76 68 046, 52 47 930. 
 
Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Enamasti osutatakse neid teenuseid eakatele või puudega isikutele. Peamiseks koduteenuseks on koduhooldustöötaja (vahel ja kohati nimetatakse ka avahooldustöötaja) teenus. Sangaste vallas külastab Mare Liivamägi kolmepoolse lepingu alusel määratud kliente 1-3 korda nädalas ning abistab neid sisseostude tegemisel, puude/vee kandmisel, perearsti külastamisel jne. Koduhooldustöötaja konkreetsed tööülesanded sõltuvad kliendi tervislikust seisundist – töötaja teeb ainult seda, mida inimene ise teha ei suuda. Teenuse saamiseks tuleb esitada avaldus Sangaste Vallavalitsusele. 
Põhimõtteliselt võib siia alla liigitada ka tugiisiku teenuse. Üle Eesti pakutakse tugiisiku teenust puudega lastele, puudega tööealistele, vaimse/psüühilise puudega isikutele või raskustes perekondadele. Puudega lapse tugiisikud abistavad last nt. lasteaias, koolis jm väljaspool kodu liikumisel, söömisel ja õppimisel. Psüühilise puudega isiku tugiisiku peamiseks ülesandeks on oma kliendi kuulamine ja abistamine tekkinud (suhte)probleemide lahendamisel, samuti abistamise ravi korraldamisel. Pere tugiisikute ülesandeks on sotsiaalsete probleemidega perede külastamine ning nende abistamine tekkinud murede lahendamisel. Tugiisikud ei paku kunagi hooldust (st nad ei vaheta mähkmeid, ei tassi puid) vaid kuulamist ja mõistmist ning tuge inimesele, kui isik ise asub oma muresid lahendama. Tugiisik ei tohi kunagi olla kliendi perekonna liige. 
Sangaste vallas pakub psüühilise puudega isikule tugiisiku teenust Mare Liivamägi; pere tugiisiku teenust ostame vajadusel MTÜ Tugitare`lt. Teenuse saamiseks tuleb esitada avaldus Sangaste Vallavalitsusele. 
 
Eluasemeteenus on eluruumi üürimine isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama (nn. sotsiaalkorter). Põhjuseks võib olla isiku haigus (ja seetõttu vajadus kohandatud elamise järele), tagasipöördumine lastekodust või hooldekodust; alkoholisõltuvus; oskamatus rahaga toimetada ja seetõttu tekkinud üürivõlgnevused ja väljatõstmine eelmisest elukohast, kodused probleemid vms. Sotsiaalkorter ei ole sama mis munitsipaalkorter - viimane tähendab seda, et vallavalitsus võib isikule üürida lihtsalt endale kuuluva elamispinna (nt. piirkonda kutsutud kooliõpetajale, oma elu alustavale noorele perele, senisele sundüürnikule jne). Seega võib vallavalitsus keelduda munitsipaalkorteri üürimisest, kui meil pole vaba elamispinda, ning sotsiaalkorteri üürimisest, kui leiame, et isik on suuteline üürima oma elukoha eraisikutelt. Sangaste Vallavalitsus pakkus 1.01.2011 seisuga sotsiaalkorteri teenust 19 elanikule ning munitsipaaleluruumi 7 isikule. Teenuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada kirjalik avaldus. Teenuse saamine sõltub otseselt vallavalitsusele kuuluvate sobivate vabade elamispindade olemasolust, seega on võimalik väga pikk ootejärjekord. NB! Kõik tühjad korterid ei kuulu vallavalitsusele, enamus Sangaste valla elamispindadest on erastatud ja nende üürimiseks peab soovija võtma ühendust omanikuga.  
 
Hooldamine hoolekandeasutuses võib olla nii päevane kui ööpäevaringne. Asutuses viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine. Päevane hoolekandeasutus on nt. päevakeskus, kuhu soovijad saavad tulla oma vaba aega veetma, teiste klientidega kohtuma ja erinevaid teenuseid saama. Päevase asutuse eesmärk on pakkuda toetust isikule või tema perele iseseisvaks toimetulekuks: on ju küllalt inimesi, kes vajavad abi vaid päevasel ajal mõne tegevuse juures (nt ei saa ise süüa teha), õhtul saavad kodus ise hakkama või aitavad neid töölt koju jõudnud lapsed. Päevane hooldusteenus on eelkõige neile, kellele koduhooldustöötajast ei piisa (aga kes saavad paremini hakkama kui hooldekodu kliendid) või kes soovivad suuremat suhtlemisvõimalust. Ööpäevane hoolekandeasutus (hooldekodu) on inimestele, kes oma tervise või kodu olukorra tõttu ei suuda elada üksinda ning kelle abistamiseks ei piisa teistest teenustest (nt voodihaigele ei piisa koduhooldustöötaja abist kaks korda nädalas). 
Eakate või puuetega isikute päevakeskust Sangaste vallas ei ole. Küll aga pakub Sangaste alevikus asuv Sangaste Pansionaat võimalust saada ööpäevaringset hooldusteenust nii pikema perioodi vältel kui ka ühe päeva kaupa. Võimalust tulla hooldekodusse 1-2 päevaks saab kasutada näiteks siis, kui eaka hooldaja peab minema kauge sugulase matustele, haiglaravile või vajab muidu puhkust. Üldhooldekodu Sangaste Pansionaat võtab vastu täisealisi inimesi, nii vanaduspensionäre kui füüsilise puudega tööealisi. Teenuse saamiseks peab isik pöörduma Sangaste Pansionaadi juhataja Ruth Muttiku poole (tel. 76 90 318 või 51 82 017). 
 
Lisaks eelpool nimetatud teenusele lubab seadus pakkuda veel muid teenuseid. Sangaste vallas on veel võimalik saada transporditeenust Sangaste Vallavalitsuse (sotsiaalinspektori või koduhooldustöötaja) või Sangaste Pansionaadi poolt. Teenuse hind on 0,38 eurot/km (6 EEK/km), arvesse lähevad mõlemad „sõiduotsad“. Ooteaeg on tasuta. Transporditeenust osutatakse juhul, kui see on ajaliselt võimalik muude tööülesannete täitmise kõrvalt. Teenuse saamiseks tuleb helistada vastavalt sotsiaalinspektorile või hooldekodu majandusjuhatajale Agnes Arengule (52 16 533). 
 
Sangaste Pansionaat pakub eakatele ja/või puudega isikutele pesu pesemise teenust (1,92 eurot/pesumasinatäis); pesu kuivatamise teenust kuivatis (1,28 eurot/pesumasinatäis) ning pesu triikimise teenust (1,28 eurot/pesumasinatäis). Pesumasinatäis on kuni 5 kg. Teenuse saamiseks helistada perenaisele Aili Tammele (56 75 39 65) või minna kohale tööaegadel (E-R 8-16). 
 
Sangaste Pansionaat pakub eakatele ja/või puudega isikutele duši all pesemise teenust hinnaga 5,15 eurot/külastus. Teenuse saamiseks tuleb aeg eelnevalt kokku leppida (soovitav vähemalt 1 ööpäev) telefonil 52 16 533 (Agnes Areng). Vajadusel abistab inimest pesemisel hooldekodu töötaja. 
 
 
Pille Sikk

Sotsiaalinspektor 

Sangaste vallas pakutavad sotsiaalteenused seisuga mai 2013


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine