Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Rahvastikusündmused 2013

SisukaartPrindi


Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2013. aastal

Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).

Elanike arvu muutused

2013. aastal kahanes Sangaste valla elanike arv 13 inimese võrra, nagu allolevast tabelist näha, siis kokkuvõttes ainult naiste arvelt.
Elanike arv suurenes 2013. aastal 63 inimese võrra, kellest 50 tuli meile elama ja 13 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt (8 inimest), Otepäält (7 inimest) ja mujalt Valgamaalt (8 inimest) ning välismaalt (7 inimest, kellest 3 naases Soomest). Tartust ja Tartumaalt tuli 6 isikut ning Võrumaalt 3 inimest. Aasta jooksul sündis 6 poissi (Hans Gustav, Henri, Robin, Wille, Huubert ja Siim) ning 7 tüdrukut (Emma-Liis, Marianne, Perit, Victoria, Getly, Lisette, Ketriin). Sündinud lastest 5 last olid ema esimesed lapsed.
2013. aastal vähenes elanike arv 81 inimese võrra, neist 15 inimest suri (sh 7 meest ja 8 naist; kõik vanaduspensioni eas), 66 kolisid mujale elama. Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 12 inimest, Tartu linna lahkus 6 inimest ja maakonda 4; Valga linna 10, Otepääle ja mujale Valgamaale 14 inimest. Soomes registreeris oma elukoha 7, mujal välismaal 6 inimest. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 40 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid pole muutnud. Suurimaks kaotajaks oli Tiidu küla, juurde tuli inimesi Sangaste alevikku. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist. Vaalu ja Pringi küla elanike muutus tuleneb eelkõige nendevahelise piiri täpsustamisest.

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi

Elanike arv 01.01.05

01.01.07

1.01.09

 1.01.11

 1.01.12

1.01.13

 01.01.14

Vahe

Keeni küla

364

340

321

331

321

304

303

-1

Sangaste alevik

250

239

241

217

217

205

213

+8

Tiidu küla

151

152

157

149

152

161

151

-10

Lauküla

128

132

126

115

115

116

110

-6

Restu küla

108

108

104

109

108

101

98

-3

Lossiküla

90

71

69

75

78

74

75

+1

Ädu küla

67

66

63

74

73

85

85

0

Kurevere

65

70

66

71

70

71

69

-2

Sarapuu

65

56

53

48

46

45

46

+1

Mäeküla

65

69

61

57

57

57

55

-2

Pringi küla

55

53

53

47

45

44

37

-7

Vaalu küla

44

43

39

37

38

38

44

+6

Risttee küla

43

40

41

43

43

40

41

+1

Mägiste küla

31

28

26

23

25

18

19

+1

KOKKU

1526

1467

1420

1396

1388

1359

 1346

-13

Sh. mehi

783

745

732

713

709

693

693

0

       naisi

743

722

688

683

679

666

653

-13


Elanike sotsiaalne staatus

01.01.2014 seisuga elas Sangaste vallas 84 alla 7-aastast last, kellest 22 elab Sangaste alevikus ja 18 Keeni külas; 10 last elab Tiidu külas ja 11 Ädus; mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias „Kratila“ 31 last; Tõlliste valla lasteaias 1 laps ning Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 5 last (+1 Õrust) ja Puka Keskkooli ettevalmistusrühmas 2 last, ülejäänud on kodused.
Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 186 valla hingekirja kantud last, kellest 40 elab Keenis, 26 Sangaste alevikus, 22 Tiidu külas, 14 Restu külas ja Mäekülas, 10 Kureveres, 12 Laukülas.


Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 122, nendest 29 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis õpib 110 last, kellest omakorda 16 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib Puka Keskkoolis (9 last) ja Pühajärve Põhikoolis (8 last). Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 25 last (sh õhtukoolis 5), kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 36. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu ja Valga, kuid õpitakse ka Viljandis, Väimelas, Olustveres, Luual ja Tallinnas. Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 4 ehitajat, 2 autotehnikut, 2 kokka, 2 metsameest, 1 õmbleja, 1 tisler ja 1 põllumajanduse eriala õppur. Keskkoolinoortest 5 last õpib Otepääl, 1 Pukas, 2 Valgas; 6 Lähte Ühisgümnaasiumis. Kokku on erinevaid gümnaasiume 10, sh üks nn. õhtukool. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks olema 47, osa nendest õpib ka töö kõrvalt.
 

Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 34, koduseid inimesi on kõige rohkem Sangastes (6 inimest).
 

1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 309 vanaduspensionäri, kellest enamus (56 eakat) elas Keenis; 50 pensionäri elas Sangaste alevikus (hooldekodu arvestamata); 31 eakat Laukülas, 21 Restus, 24 Tiidu külas ja 23 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 97 inimest.


Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnas oli 31.12.2013 a. seisuga end töötuna arvele võtnud 40 valla elanikku. Tegelik Eestis ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on umbes 124 inimest (seega umbes 3 korda suurem). 

Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 33 ehk umbes 2,4 %, sh. 21 venelast, 5 ukrainlast, 2 soomlast.

Pille Sikk, sotsiaalinspektor


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehe loomine