Vallaelanikule
   
Elamumajandus
Tervishoid
Apteek
Jäätmemajandus
Sotsiaalhoolekanne
 
Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele
 
Toiduabist 2015. aastal
 
Riiklik toimetulekutoetus
 
Sotsiaalhoolekandeteenused Sangaste vallas
 
Sangaste valla toetused
 
Sünni ja surma registreerimine
 
Sangaste pansionaat
 
Vajaduspõhine peretoetus
 
Lapsevanemale
 
Omastehooldajatele
Haridus
Raamatukogud
Kirik
Seltsitegevus
Sõiduplaanid
KSH programm
KIK projektid
Hajaasustuse programm
Kuidas aidata abivajajat inimest?
Piirkonna politsei
Keskkond
Sport
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Tarbijakaitseamet
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Keeni Põhikool
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Vajaduspõhine peretoetus

SisukaartPrindi


Vajaduspõhise peretoetuse taotlemisest

 

Alates 1.07.2015 on riik omavalitsuste vahendusel maksnud vähese sissetulekuga lastega peredele vajaduspõhist peretoetust aga Sangaste vallas on selle taotlemine olnud väga vähene, käesoleval kuul saab seda vaid 11 peret. Ehkki omal ajal kirjutati sellest toetusest kõigis lehtedes, ka Valgamaalases olid pikad artiklid, võib siiski olla, et keegi pole toetusest midagi kuulnud või on teadmised toetusest valed (nt oli eelmisel aastal perede sissetulekupiir madalam ning ka toetus umbes 3 korda väiksem). Seetõttu soovitan kõigil pereemadel järgnevat artiklit lugeda ning oma pere kohta arvutused teha, kas tasuks tulla vallamajja toetust taotlema või mitte. Kuna toetuse taotlemisel on palju väikesi nüansse, siis ei saa ma midagi kindlat lubada enne, kui kõik andmed on vastavasse riiklikku arvutiprogrammi sisestatud ja see on omapoolsed arvutused teinud, aga üldise ülevaate püüan ma järgnevalt anda.

 

Kes saavad vajaduspõhist peretoetust taotleda?

 

Taotluse saab esitada isik, kellele on määratud riiklik lapsetoetus vähemalt 1 lapse pealt, reeglina siis laste ema. Kui peres on ainult üks laps ja see laps on 17-aastane aga ei õpi, siis riik selle lapse pealt lapsetoetust ei maksa ja ka vajaduspõhist peretoetust taotleda ei saa. Kõigil muudel juhtudel tasub aga edasi arvestada. NB! Pereliikmete arvestus toimub sarnaselt toimetulekutoetuse taotlemisega, nt üliõpilaste osas on oluline nende „sissekirjutus“.

 

Toetust saavad taotleda emad, kelle kõigi pereliikmete 3 viimase kuu (va. jooksev kuu) sissetulekud jäävad alla teatud piiri. Kui avaldus esitatakse juunis, siis arvestatakse sissetulekuid, mis on saadud 1. märtsi ja 31. mai vahel. Arvesse läheb netosissetulek, so kättesaadud palk, millest on tulumaks juba maha arvestatud. Arvesse lähevad KÕIK sissetulekud kõigilt pereliikmetelt kokku: vanemate palk, pensionid, riiklikud toetused, elatis, laste suvine töötasu, töötuskindlustushüvitis, aiasaaduste müügist saadud raha jne. Arvesse ei võeta ainult järgmised tulud:

1)ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest (nt lapse prillide toetus);

2) kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud perioodilisi toetusi (nt pikapäevarühma toidu toetus, bussipiletite hüvitus);

3) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus (so. puudega vanema toetus läheb ainsana arvesse);

4) riigi tagatisel antud õppelaenu;

5) (Eesti Töötukassa poolt) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;

6) õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust, vajaduspõhist eritoetust ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetust (puudutab kutsekooli õpilasi ja üliõpilasi);

7) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja iga järgmise lapse lapsetoetust 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta (so 100-eurosest toetusest läheb arvesse 55 eurot)

8) käesoleva seaduse alusel makstavat vajaduspõhist peretoetust või toimetulekutoetust.

Lisaks nimetatule võib (aga ei pea) valla- või linnavalitsus üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka mitte arvata sihtotstarbeliselt makstud stipendiume ning konkreetse kulu või kahju katmiseks makstud hüvitisi (nt. autoavarii kindlustushüvitust).

 

Kui kõik sissetulekud on kokku liidetud, tuleb see summa jagada 3 kuuga ja saada kvartali keskmine summa. Saadud (kvartali keskmine) sissetulek pere kohta tuleb kõrvutada pere sissetulekupiiriga. Kui keegi perest maksab elatist eelmisele perele, siis saab selle summa sissetulekust maha lahutada.

 

Sissetulekupiiri jaoks tuleb liita järgmised summad:

1)      pereema pealt 329 eurot;

2)      iga üle 14-aastase isiku kohta (vanaema, isa, 20-aastane üliõpilane) 164,5 eurot ning

3)      iga alla 14-aastase lapse kohta 98,7 eurot.

Iga saadud piir on iga pere puhul erinev, seetõttu tulebki kõigil teha individuaalsed arvutused. Näiteks üksikema, kes kasvatab 16- ja 12-aastast last, pere sissetulekupiir oleks 592,20 eurot kuus aga kui tal oleks 5- ja 10- aastased lapsed, oleks pere sissetulekupiir 526,4 eurot kuus.

Kui nüüd kvartali ühe kuu keskmine sissetulek on sellest summast väiksem, võib pere tulla vallamajja ja toetuse taotluse esitada (vastav blankett on vallamajas).

 

 

Kui suur on toetus?

 

Parlamendi poolt kehtestatud toetuse suurus on käesoleva aasta algusest 1 lapsega perele on 45 eurot kuus ning 2 või rohkema lapsega perele 90 eurot kuus. Veel eelmisel aastal olid need summad 9,59 ja 19,18 eurot kuus ja võib-olla mõtlesid paljud, et selle 10 euro pärast pole mõtet vallamajja tulla? Sellisel juhul on ju nüüd hea teada, et summa on muutunud ja olete oodatud taotlema.  

NB! Määratud toetust makstakse taotluse esitamise kuule järgneva 3 kuu vältel. Ehk siis kui juunis on taotlus esitatud ja toetus määratud, saab vähemalt 2-lapseline pere 90 eurot kuus juulis, augustis ja septembris.

 

 

Millele veel tähelepanu pöörata?

 

Erinevalt toimetulekutoetusest ei lähe arvesse mitte mingid kulud (elekter, küte), samuti ei arvesta me eluasemelaenu tagasimakseid vms. Oluline on ainult sissetulek.

 

Taotlust saab esitada kogu kuu jooksul vallamaja tööaegadel (1.-30. kuupäev) aga arvestama peab sellega, et mul peab olema aega see programmi sisestada, ehk siis palun arvestada minu puhkuseaegadega ning ka muul ajal mitte jätta avalduse esitamist viimasele tööpäevale. Sellisel juhul nihkub kogu arvestus kuu aja võrra edasi nii sissetulekute kui väljamaksete näol ning üks kuu jääb perel toetus saamata.

Toetuse väljamaksetega on vallavalitsusel aega 20. kuupäevani, kuid reeglina üritame me need teha iga kuu esimese viie tööpäeva jooksul, analoogiliselt hooldajatoetustega.

 

Taotleja peab kinnitama oma allkirjaga kõik sissetulekud, valeandmete esitamise korral nõutakse toetus tagasi. Enamuse palkadest, toetustest jms kontrollib arvutiprogramm ise üle, kuid sotsiaaltöötajana on mul õigus nõuda vajadusel lisakinnitust, nt pere poolt välja makstud elatise kohta tahan ülekandekviitungit.

 

Kui kellelgi tekkis lisaküsimusi, siis võib helistada telefonil 52 47 930 või kirjutada pille@sangastevv.ee

Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Web disain