Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Rahvastikusündmused 2014

SisukaartPrindi


Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2014. aastal
 
 
Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).
 
 
Elanike arvu muutused
 

2014. aastal kahanes Sangaste valla elanike arv summaarselt 33 inimese võrra.

 
Elanike arv suurenes 2014. aastal 37 inimese võrra, kellest 30 tuli meile elama ja 7 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt (6 inimest), Valgast (4 inimest) ja mujalt Valgamaalt (4 inimest), Võrumaalt (5 inimest) ning välismaalt (5 inimest, kellest 2 naases Soomest). Aasta jooksul sündis 5 poissi (Lucas, Lauri, Tanel, Tauri, Sander) ning 2 tüdrukut (Mirtel ja Gerte-Ly). Ükski lastest polnud oma ema esmasündinu, kõigil on kodus vähemalt üks vanem vend või õde.
 
2014. aastal vähenes elanike arv 70 inimese võrra, neist 11 inimest suri (sh 5 meest ja 6 naist; kaks lahkunut polnud veel vanaduspensioni ikka jõudnud), 59 kolisid mujale elama. Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 15 inimest, Tartu linna lahkus 6 inimest; Valga linna 15 ja mujale Valgamaale 6 inimest. Soomes registreeris oma elukoha 9, mujal välismaal 3 inimest. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 48 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid pole muutnud. Suurimaks kaotajateks olid Sangaste alevik, Kurevere ja Ädu küla, võitjaks Lossiküla. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist.
 
 
 
Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.
 

Küla nimi

Elanike arv 01.01.03 

Elanike arv
01.01.05

Elanike arv 01.01.07 

Elanike arv 1.01.09 

Elanike arv 1.01.11 

Elanike arv 1.01.13 

Elanike arv 1.01.14 

Elanike arv 1.01.15

Vahe

Keeni küla

385

364

340

321

331

304

303

300

-3

Sangaste alevik

251

250

239

241

217

205

213

205

-8

Tiidu küla

148

151

152

157

149

161

151

145

-6

Lauküla

142

128

132

126

115

116

110

111

+1

Restu küla

110

108

108

104

109

101

98

92

-6

Lossiküla

100

90

71

69

75

74

75

81

+6

Ädu küla

73

67

66

63

74

85

85

77

-8

Kurevere

80

65

70

66

71

71

69

61

-8

Sarapuu

75

65

56

53

48

45

46

47

+1

Mäeküla

58

65

69

61

57

57

55

50

-5

Pringi küla

54

55

53

53

47

44

37

41

+4

Vaalu küla

44

44

43

39

37

38

44

43

-1

Risttee küla

37

43

40

41

43

40

41

41

0

Mägiste küla

27

31

28

26

23

18

19

19

0

KOKKU

1584

1526

1467

1420

1396

1359

1346

1313

 -33

Sh. mehi

791

783

745

732

713

693

693

677

-16

 naisi

793

743

722

688

683

666

653

636

-17

 
Elanike sotsiaalne staatus
 
01.01.2015 seisuga elas Sangaste vallas 76 alla 7-aastast last, kellest 18 elab Sangaste alevikus ja 16 Keeni külas; 11 last elab Tiidu külas; mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias „Kratila“ 33 last ning Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 11 last; ülejäänud on kodused.
 
Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 168 valla hingekirja kantud last, kellest 35 elab Keenis, 25 Sangaste alevikus, 19 Tiidu külas, 14 Restu külas ja 12 Sarapuul; 11 Laukülas ja Mäekülas, 10 Kureveres.
 
Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 117, nendest 25 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis õpib 106 last, kellest omakorda 14 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib Puka Keskkoolis (9 last) ja Pühajärve Põhikoolis (9 last). Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 25 last (sh õhtukoolis 3), kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 34. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu ja Valga, kuid õpitakse ka Viljandis, Olustveres, Luual ja Põltsamaal. Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 1 ehitaja, 3 autotehnikut, 4 kokka, 1 metsameest, 1 õmbleja, 2 metallitöölist, 1 arvutispetsialist, 1 müüja ja 1 põllumajanduse eriala õppur. Keskkoolinoortest 8 last õpib Lähte Ühisgümnaasiumis, 3 last Otepääl, 3 Pukas, 1 Valgas;. Kokku on erinevaid gümnaasiume 13, sh kaks nn. õhtukooli. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks olema 41, osa nendest õpib ka töö kõrvalt.
 
Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 31, koduseid inimesi on kõige rohkem Sangastes (5 inimest).
 
1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 311 vanaduspensionäri, kellest enamus (60 eakat) elas Keenis; 53 pensionäri elas Sangaste alevikus (hooldekodu arvestamata); 30 eakat Laukülas, 21 Restus, 24 Tiidu külas ja 24 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 91 inimest.
 
Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnas oli 31.12.2014 a. seisuga end töötuna arvele võtnud 37 valla elanikku. Tegelik Eestis ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on umbes 126 inimest (seega umbes 3 korda suurem). 
 
 
Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 34 ehk umbes 2,6 %, sh. 20 venelast, 6 ukrainlast, 3 soomlast.
 
 
 
Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist

Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed