Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Rahvastikusündmused 2006

SisukaartPrindi


Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2006. aastal

Selgi aastal soovin ma uue aasta alguses anda kõigile huvilistele ülevaate muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul. Seejuures lähtun ma andmetest, mille ma saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).

Siinkohal tahaksin ajalehe kaudu tänada kõiki neid valla elanikke, kes said eelmisel aastal minult kirja palvega oma elukohaandmeid täpsustada ning mulle vastasid. Tänu teile saime mõned vead registris vähemaks.

Mõeldes kevadel eelseisvatele Riigikogu valimistele soovitan inimestel lugeda valijakaardil olevat elukohta, nimelt langeb see kokku Teie ametliku aadressiga rahvastikuregistris. Kui Te pole oma sellise aadressiga nõus, võtke minuga ühendust ja esitage kirjalik elukohateade andmete parandamiseks. Blanketi selleks saab vallamajast või internetist aadressilt http://www.riik.ee/blank/pere/elukohateade.pdf

Elanike arvu muutused

Sarnaselt varasematele aastatele vähenes valla elanike arv, 2006 aasta jooksul “kaotasime” 36 inimest (kokku 20 meest ja 16 naist vähem).

2006. aastal vähenes elanike arv 84 inimese võrra, neist 26 inimest suri ja 58 kolisid mujale elama. Peamiselt asuti elama teistesse Valgamaa omavalitsustesse (14 inimest); Tartusse ja Tartumaale (7 inimest); Tallinna ja Harjumaale (5 inimest); Võrumaale (3 inimest); Jõgevale, Järvamaale ja Põlvamaale. 4 inimest kustutati registrist passiandmete puudumise tõttu (neist 3 peaks minu teada elama välismaal ja üks oli mulle tundmatu). Aasta lõpus vahetasid Eesti ja Soome riik andmeid elanike kohta. Selle tulemusena vähenes Sangaste valla elanike arv algul 20 inimese võrra, kuid 4 teatasid, et elavad peamiselt ikkagi Eestis ja kokku on meil nüüd 16 inimest, kelle elukoht on ametlikult Soome riik.

Elanike arv suurenes 47 inimese võrra, kellest 32 tuli meile elama ja 15 olid aasta jooksul sündinud lapsed (lastest 2 elukoht registreeriti kohe peale sündi väljaspoole valda ja edaspidi ma neid ei arvesta). 8 inimest tuli meile elama Tartu maakonnast; 6 Võrumaalt ja 6 Tallinnast; 5 inimest tuli mujalt Valgamaalt ja 4 laskis Soome asemel taastada oma vana elukoha. Ülejäänud tulid Jõgevalt, Haapsalust ja Austraaliast. Eelmisel aastal sündis Sangastes 4 tüdrukut, kellele anti nimeks Paula, Jaanika, Annaliisa ja Elina. Poisid olid Armin, Kristofer, Karl-Martin, Joosep, Ronaldo, Lauri, Kermo, Tristjan ja Hugo.

Nii surmades kui sündides oli 2006. aasta meeste aasta. 26 meie seast lahkunust 18 olid mehed ning 13-st sündinud lapsest oli poisse 9. Kurb oli möödunud aasta sellepoolest, et 18 surnud mehest omakorda 6 meest suri enne vanaduspensioniikka jõudmist – seda on rohkem kui mitmel varasemal aastal.

 

Küladest vähenes elanike arv eelkõige Keenis ja Lossikülas, kuid juurde tuli elanikke Laukülla ja Mäekülla. Muudatused ei mõjutanud külade suurusjärke oluliselt, endiselt on väikseim küla Mägiste ning 5 suuremat küla on Keeni, Sangaste alevik, Tiidu küla, Lauküla ja Restu. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist.

 

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi

Elanike arv 01.01.2006 seisuga

Elanike arv 01.01.2007 seisuga

Vahe

Keeni küla

359

340

-19

Sangaste alevik

244

239

-5

Tiidu küla

150

152

+2

Lauküla

126

132

+6

Restu küla

109

108

-1

Lossiküla

85

71

-14

Ädu küla

71

66

-5

Kurevere

67

70

+3

Sarapuu

59

56

-3

Mäeküla

63

69

+6

Pringi küla

54

53

-1

Vaalu küla

41

43

+2

Risttee küla

44

40

-4

Mägiste küla

31

28

-3

KOKKU

1503

1467

-36

Sh. mehi

765

745

-20

       naisi

738

722

-16

Elanike sotsiaalne staatus

01.01.2007 seisuga elas Sangaste vallas 106 alla 7-aastast last, kellest 24 elab Sangaste alevikus ja 20 Keeni külas; 18 last elab Tiidu külas, mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias 30 last ja Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 20 last, ülejäänud on kodused.

Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 250 valla hingekirja kantud last, kellest 60 elab Keenis, 43 Sangaste alevikus ja 30 Tiidu külas.

Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 185, nendest 44 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis õpib 146 last, kellest omakorda 5 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib Pühajärve Põhikoolis (9 last); Otepää Gümnaasiumis (7 last) ja Puka Keskkoolis (6 last), mujal koolides ulatub meilt pärit laste arv 3 lapseni. Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 30 last, kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 31 last. Kutsekoolidest on eelistatuimad Vana-Antsla, Tartu ja Valga, kuid õpitakse ka Viljandis, Tallinnas, Türil ja mujal. Keskkoolide valik on tunduvalt laiem: 5 last õpib Otepääl, 3 Pukas ja 3 Valgas, kuid kokku on erinevaid gümnaasiume 19, sh kaks nn. õhtukooli. Üliõpilaste arv pole mul täpselt teada, kuid neid peaks olema umbes 25 noort.

Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 49, kusjuures erinevalt teistest jaotustest on koduseid inimesi kõige rohkem Tiidu külas (11 inimest).

1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 319 vanaduspensionäri, kellest enamus (68 eakat) elas Keenis; 39 pensionäri elas Sangaste alevikus; 38 eakat Laukülas, 27 Restus, 26 Tiidu külas ja 23 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 20. Töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 81 inimest.

Tööturuameti Valga osakonnas oli 01.11.2006 a. seisuga end töötuna arvele võtnud 17 valla elanikku. Tegelik ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on kindlasti tunduvalt suurem. Üldiselt võib hinnata, et töötavaid inimesi on umbes 500 ja ametlikult mittetöötavaid umbes 100 inimest.

Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 34 ehk umbes 2,3 %: 20 venelast, 6 ukrainlast, 4 soomlast, 1 valgevenelane, 1 isur ja 2 muust rahvusest isikut.

Üldine maakondlik taust

Võimalik, et nende andmete lugejal tekkis lõpuks küsimus “kas seda kõike on vähe või palju”? Vastuseks võin tuua välja, et Valga maakonnas asuvast 13 omavalitsusest on loomulikult suurimad Valga linn (14 890 elanikku), Otepää vald (4 364 elanikku) ja Tõrva linn (3 387 elanikku). Meist suurema rahvaarvuga on veel Helme vald (2 365), Puka vald (1 909) ja Tõlliste vald (1 949 elanikku). Sangastest väiksemad on elanike arvu poolest Õru, Palupera, Taheva, Karula, Põdrala ja Hummuli vallad. Allikas: Valga maakonna kodulehekülg. Erinevalt meie vallast on maakonnas üldiselt naisi rohkem kui mehi; sarnaselt meile on tööealisi praegu rohkem kui pensionäre ja lapsi kokku ning surmasid rohkem kui sünde. Allikas: Valgamaa aastaraamat 2004.

Pille Sikk, sotsiaalinspektor 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg