Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Rahvastikusündmused 2005

SisukaartPrindi


Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2005. aastal

Millel põhinevad andmed ?

Alates 2003. aastast annan ma uue aasta alguses ülevaate muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul lähtudes andmetest, mille ma saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Kuigi viimastel aastatel on vigade hulk registris vähenema hakanud, on selles ka tänasel päeval palju vananenud andmeid, kuna inimesed vahetavad oma elukohta kiiremini, kui andmeid registris. Seetõttu on väga tõenäoline, et kõik artiklis rahvastikuregistri põhjal toodud arvud ei vasta tegelikkuses üks-üheselt tõele. Samas on elukohavahetus kahepoolne protsess – toimub nii tulek kui minek. Seetõttu ma arvangi, et pilt, mille rahvastikuregistri arvud annavad, on üldjoontes siiski õige.

Nagu eelnevatelgi aastatel on valla elanike arv vähenenud.

Sangaste valla elanike arv on viimastel aastatel pidevalt vähenenud. Selles pole midagi üllatavat, sest selline muutus toimub kogu Eestis. Rahvaarvu vähenemise põhjuseks on nii väljaränne (mehhaaniline iive) kui negatiivne loomulik iive (suremus ületab sündimust).

2005. aastal vähenes Sangaste valla elanike arv 59 inimese võrra, neist 19 suri ja 40 inimest lahkus Sangaste vallast mujale. Peamiselt asuti elama Valga linna (8 inimest); Järvamaale (8 inimest); Tallinnasse (6 inimest); ja Tartu linna (3 inimest). Valgamaa teistesse omavalitsustesse (sh Otepääle) asus elama 5 inimest. Elama asuti ka Tartumaale, Saaremaale, Võrumaale, Pärnusse ja Viljandisse ning registreeriti enda elukoht Soome Vabariigis. Eelmisel aastal surnutest 13 olid mehed ja 6 naised; kolm meest lahkusid elust enne vanaduspesionile jäämist.

Eelmisel aastal lisandus valla elanike nimekirja 36 inimest, sh. 14vastsündinut, kelle esimese elukohana registreeriti Sangaste vald ja 2 beebit, kes kirjutati sisse peatselt peale sündi. Sündinutest 9 olid poisid ja 7 tüdrukud. Tüdrukutele pandi nimeks Gaidy, Gairy, Melina, Signe, Mairita, Lisete, Kristelle; poistele Romet, Marten, Erik, Renar, Chris Marcus, Ander, Andrias, Silver, Ralf.

Mujalt Eestist saabusid meile inimesed Valga linnast (4 inimest), Otepäält (3 inimest) ja mujalt Valgamaalt (1 inimene), Tartu linnast (3 inimest) ja Tartumaalt (5 inimest) aga ka Lääne-Virumaalt, Raplamaalt, Tallinnast ja Järvamaalt. Ühel inimesel puudus enne rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Kokku vähenes 2005. aastal Sangaste valla elanike arv 23 inimese võrra, erinevalt eelmisest aastast oli enamus vähenemist meeste arvel (kadu 18 meest ja 5 naist). Sellest hoolimata elab registriandmete põhjal Sangaste vallas 27 meest rohkem, kui naisi. Külade kaupa vaadates on elanike arv kasvanud vaid Ädu külas 4 inimese, Kureveres 2 inimese ning Restu külas ja Risttee külas 1 inimese võrra; mujal on elanike arv vähenenud. Täpsemaid muutusi võib igaüks lugeda järgmisest tabelist:

 

Tabel 1. Elanike arvu  võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi

Elanike arv 01.01.2003 seisuga

Elanike arv 01.01.2004 seisuga

Elanike arv 01.01.2005 seisuga

Elanike arv 01.01.2006 seisuga

Keeni küla

385

371

364

359

Sangaste alevik

251

256

250

244

Tiidu küla

148

148

151

150

Lauküla

142

137

128

126

Restu küla

110

110

108

109

Lossiküla

100

99

90

85

Ädu küla

73

68

67

71

Kurevere

80

70

65

67

Sarapuu

75

67

65

59

Mäeküla

58

60

65

63

Pringi küla

54

56

55

54

Vaalu küla

44

47

44

41

Risttee küla

37

39

43

44

Mägiste küla

27

32

31

31

KOKKU

1584

1560

1526

1503

Sh. mehi

791

793

783

765

       naisi

793

767

743

738

 

Allikas: rahvastikuregister

 

Nagu tabelist näha, on Keeni küla ja Sangaste alevik kaks suurimat keskust, kus elab kokku 40 % Sangaste valla elanikest. Need külad on suurimad ka laste, pesnionäride jt. elanikonnagruppide arvu poolest. Täpsemaid arvulisi väärtusi vt. selle kohta artikli järgmisest osast; kuid mõlema küla elanike struktuuri protsentides saab võrrelda joonistelt.

Millised inimesed elavad Sangaste vallas?

Lapsi, kes ei pea veel koolis käima (alla 7-aastased lapsed), oli 01.01.2006 a seisuga 109. Neist lastest 25 last elab Sangaste alevikus ja 23 last Keeni külas. Tiidu külas elab 14 koolieelses eas last, Restu külas 10 last, Laukülas 9 last ja Ädus 7 last. Mujal on väikelapsi vähem.

Sangaste vallas oli 31.12.2005 a seisuga nö. sisse kirjutatud 189 koolikohustuslikku last. Põhikooli õpilasi oli kokku 191 (neist 2 on üle 17-aastased), keskkooli/gümnaasiumi õpilasi või kutsekooli õpilasi peale põhikooli lõpetamist oli 62. Nendest 62 õpilasest kõige rohkem (10 õpilast ) õpib Valgamaa Kutseõppekeskuses, 7 õpilast õpib Vana-Antsla Kutsekeskkoolis ning 6 õpilast nii Otepää kui Valga Gümnaasiumis. Kokku on erinevaid koole, kus Sangaste lapsi ja noori õpib, 25 (sh. nn õhtukoolid).

Keeni Põhikoolis õppis aasta lõpus 148 last. Vahe eelnevalt toodud arvudega tuleneb sellest, et Keeni koolis käib 3 last, kes pole Sangaste valda sisse kirjutatud ning üks õpilane, kes on ületanud koolikohustusliku vanuse. Väljaspool Sangaste valda õpib 45 põhikooli õpilast, neist omakorda 5 last elab ja õpib välismaal. Ülejäänud 40 lapsest õpivad 9 last Otepää Gümnaasiumis ja 9 Pühajärve Põhikoolis; 5 last Valga Gümnaasiumis ja 5 last Puka Keskkoolis.

Enamus õpilastest – 67 õpilast - elab Keeni külas (seega vastupidi alla 7-aastastele lastele); Sangaste alevikus elab 40 õpilast; Tiidu külas elab 29 õpilast ja Laukülas 22 õpilast. Vähemalt 10 õpilast elab veel Mäekülas, Restus, Lossikülas, Pringis ja Mägistes.

Võimalikke üliõpilasi on umbes 26, kuid see arv ei pruugi täpne olla. Samuti pole mul täpseid arve töötute, töötavate ja koduste inimeste kohta. Tõenäoliselt on koduseid (alla 3-aastase lapsega kodus olevaid vanemaid või puuetega inimeste tööealisi hooldajaid) 53 inimest. Minule teadaolevalt töötab 461 valla elanikku ja ametlikku töökohta ei ole 141 valla elanikul; lisaks neile ei oska ma midagi arvata 46 inimese tegevuse kohta. Töötute seast on ametlikult (st. Tööturuameti Valga piirkonnakeskuses) ennast töötuna või tööotsijana arvele võtnud …. Sangaste elanikku.

Töövõimetuspensionäre on minule teadaolevalt 77, kuid see arv ei pruugi samuti täpne olla, sest kõik inimesed pole kindlasti minule teada ning mõnel võib olla ka pensioniaeg lõppenud. Vanaduspensionäre (sh. näiteks mitme lapse kasvatamise tõttu varem pensionile saanud naised ja tervistkahjustaval tööl töötanud mehed) oli 1. jaanuari 2006 a. seisuga 327 ja ennetähtaegseid vanaduspensionäre (st. need mehed, kes jäid pensionile enne 63-aastaseks saamist) 6 inimest. Kõige rohkem pensionäre elab Keeni külas: 57 eakat; Sangaste alevikus ja Laukülas elab kummaski 32 pensionäri; Tiidu külas ja Lossikülas kummaski 24 eakat; Restus 20 eakat.

02.01.2006 a seisuga elab Rahvastikuregistri põhjal Sangaste vallas teadaolevalt 37 muust rahvusest inimest. Vallas elab 23 venelast, 6 ukrainlast, 5 soomlast, 1 isur ja 2 muudest rahvustest isikut.

Pille Sikk,

Sangaste valla sotsiaalinspektor


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodne koduleht