Üldine
   
Sümboolika
Rahvastik
 
Rahvastikusündmused 2016
 
Rahvastikusündmused 2014
 
Rahvastikusündmused 2013
 
Rahvastikusündmused 2012
 
Rahvastikusündmused 2011
 
Rahvastikusündmused 2010
 
Rahvastikusündmused 2009
 
Rahvastikusündmused 2008
 
Rahvastikusündmused 2007
 
Rahvastikusündmused 2006
 
Rahvastikusündmused 2005
Külad
Ajalugu
Arengukavad
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Rahvastik

SisukaartPrindi


Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2015. aastal

 

Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).

 

Elanike arvu muutused

2015. aastal kahanes Sangaste valla elanike arv summaarselt 24 inimese võrra.

Elanike arv suurenes 2015. aastal 47 inimese võrra, kellest 34 tuli meile elama ja 13 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt (11 inimest), Valgamaalt (5 inimest), Tartu linnast ja Tartumaalt (6 inimest). Aasta jooksul sündis 9 poissi (Albert, Karl Felix, Kristofer, Germo, Aron, Chris Trevor ja Rainer) ning 4 tüdrukut (Miia Liisi, Angela, Lisandra, Victoria), kellest 2 poisi elukoht registreeriti kohe peale sündi teise omavalitsusse. Neli last olid oma ema esimesed lapsed, teisel on kodus ootamas juba vähemalt üks õde või vend.

2015. aastal vähenes elanike arv 70 inimese võrra, neist 18 inimest suri (sh 9 meest ja 9 naist; kolm lahkunut polnud veel vanaduspensioni ikka jõudnud), 52 kolisid mujale elama. Enim (12 inimest) kolis eelmisel aastal Võrumaale; Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 10 inimest, Tartu linna ja maakonda lahkus 7 inimest; mujale Valgamaale 4 inimest. Soomes registreeris oma elukoha 10, mujal välismaal 1 inimest. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 58 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid pole muutnud. Suurimaks kaotajateks olid Lossiküla, lisandus rahvast Restus, mägistes ja Laukülas. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist.

 

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi

Elanike arv 01.01.03 seisuga

Elanike arv 01.01.05 seisuga

Elanike arv 01.01.07 seisuga

Elanike arv 1.01.09 seisuga

Elanike arv 1.01.11 seisuga

Elanike arv 1.01.13 seisuga

Elanike arv 1.01.15 seisuga

Elanike arv 1.01.16 seisuga

Vahe

Keeni küla

385

364

340

321

331

304

300

298

-2

Sangaste alevik

251

250

239

241

217

205

205

202

-3

Tiidu küla

148

151

152

157

149

161

145

142

-3

Lauküla

142

128

132

126

115

116

111

112

+1

Restu küla

110

108

108

104

109

101

92

94

+2

Lossiküla

100

90

71

69

75

74

81

73

-8

Ädu küla

73

67

66

63

74

85

77

74

-3

Kurevere

80

65

70

66

71

71

61

57

-4

Sarapuu

75

65

56

53

48

45

47

46

-1

Mäeküla

58

65

69

61

57

57

50

48

-2

Pringi küla

54

55

53

53

47

44

41

41

0

Vaalu küla

44

44

43

39

37

38

43

40

-2

Risttee küla

37

43

40

41

43

40

41

41

0

Mägiste küla

27

31

28

26

23

18

19

21

+2

KOKKU

1584

1526

1467

1420

1396

1359

1313

1289

 -24

Sh. mehi

791

783

745

732

713

693

677

668

-9

       naisi

793

743

722

688

683

666

636

621

-15

 

Elanike sotsiaalne staatus

01.01.2015 seisuga elas Sangaste vallas 75 alla 7-aastast last, kellest 17 elab Sangaste alevikus ja 15 Keeni külas; mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias „Kratila“ 33 last ning Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 12 last; ülejäänud on kodused.

Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 163 valla hingekirja kantud last, kellest 32 elab Keenis, 23 Sangaste alevikus, 21 Tiidu külas, 14 Restu külas ja 13 Sarapuul; 10 Laukülas ja Mäekülas.

Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 109, nendest 19 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis õpib 103 last, kellest omakorda 13 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib Pühajärve Põhikoolis (8 last) ja Puka Keskkoolis (5 last). Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 24 last (sh õhtukoolis 3), kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 30. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu ja Valga, kuid õpitakse ka Olustveres, Järvamaal ja Kehtnas. Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 1 tisler, 2 kokka, 1 pagar, 1 pagar-kondiiter, 1 arvutitehnik, 1 autotehnik, 1 õmbleja. Keskkoolinoortest 8 last õpib Otepääl, 3 last Lähte Ühisgümnaasiumis, 4 Pukas, 1 Valgas. Kokku on erinevaid gümnaasiume 10, sh üks nn. õhtukool. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks olema 50, osa nendest õpib ka töö kõrvalt.

Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 30, koduseid inimesi on kõige rohkem Keenis (5 inimest).

1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 303 vanaduspensionäri, kellest enamus (59 eakat) elas Keenis; 52 pensionäri elas Sangaste alevikus (hooldekodu arvestamata); 30 eakat Laukülas, 25 Tiidu külas ja 22 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 84 inimest.

Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnas oli 31.12.2015 a. seisuga end töötuna arvele võtnud 36 valla elanikku. Tegelik Eestis ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on umbes 93 inimest (seega umbes 3 korda suurem). 

 

Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 36 ehk umbes 2,7 %, sh. 19 venelast, 6 ukrainlast, 3 soomlast.

 

Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist

 

 

 

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg