Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Hajaasustuse veeprogrammi täiendav taotlusvoor

17.09.2009

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja alates 17.09.2009 hajaasustuse veeprogrammi täiendava taotlusvooru.
Taotlus tuleb esitada paberkandjal ja allkirjastatuna Sangaste Vallavalitsusele koos kohustuslike lisadokumentidega hiljemalt 28.10.2009.
 

 

Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2008 ja mittetulundusühing või sihtasutus, mille põhikirjaliseks tegevusalaks on elanike või oma liikmete joogiveega varustamine.

 

Abikõlblikud on hoonetevälise joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevused:

* kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine;

 

* olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva          joogiveetorustiku rekonstrueerimine;

 

* kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja  tarvikutega, sealhulgas vajalike elektritööde teostamine;

 

* rajatud hooneväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;

 

* vanade puurkaevude tamponeerimine;

 

* vee kvaliteedi analüüs

 

Abikõlblikud on tegevused, mis tehakse hajaasustusega piirkondades. Abikõlblikuks hajaasustuse piirkondadeks ei loeta:

* linnad, vallasisesed linnad ja alevid;

 

 * planeerimisseaduse alusel kehtestatud planeeringutes määratletud tiheasustusaladeks või kompaktse hoonestusega aladeks määratud ala,  kus  elab üle 50 inimese;

 

* piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 kohaselt määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel.

 

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve. Ühe majapidamise puhul on toetuse ülemmääraks 100 000 krooni ning toetus ei või olla suurem kui 2/3 projekti abikõlblikest kuludest.

 

Enne, kui hakkate taotlemiseks vajalikke dokumente täitma, lugege kindlasti läbi ka Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument.

 

Täiendavat informatsiooni programmi- ja taotlemistingimuste kohta saab Sangaste Vallavalitsusest abivallavanemalt Priit Arengult (telefon 766 8040, e-post priit@sangastevv.ee).

Kontaktisik Valga Maavalitsuses Kersti Lepik, (telefon 766 6112)

>>
Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument
>>
hajaasustuse veeprogrammi programmdokument (muudatused)
>>
hajaasustuse veeprogrammi taotlusvorm
>>
Hajaasustuse veeprogrammi aruandevorm


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodsad kodulehed