Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor avatud

21.04.2010

26. aprillil algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt
 

26. aprillil algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Helme, Karula, Otepää, Palupera, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vallas. Programmi nõuetele vastav taotlus tuleb esitada majapidamise asukohajärgsesse vallavalitsusse hiljemalt 31. mail 2010.

 
Programmi raames toetatakse hajaasustusega piirkondades järgmisi hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikke tegevusi:
  • kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
  • olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
  • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
  • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
  • vanade puurkaevude tamponeerimine;
  • vee kvaliteedi analüüs.
 
Abikõlblikeks hajaasustuse piirkondadeks ei loeta:
·        linnad, vallasisesed linnad ja alevid;
·        kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse hoonestusega
            aladeks määratud alad, kus elab üle 50 inimese;
·        piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse § 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks          alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel.
 
Taotlejaks saab olla:
·        füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2009;
·        mittetulundusühing või sihtasutus, mille registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2009 ning mille  põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine või täidetakse korteri- või veeühistu ülesandeid.
 
Toetust saab taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele.

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve ning maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 100 000 krooni. Toetus ei või olla suurem kui 2/3 (66,67%) projekti abikõlblikest kuludest.
Abikõlblikud on ainult need kulud, mis on tehtud pärast toetuse eraldamist ning vallavalitsusega toetuse kasutamise lepingu sõlmimist, välja arvatud veesüsteemide rajamisega seotud uuringute, projekteerimise, lõivude, notaritasude ja veeanalüüside kulud, mis ei tohi olla varasemad kui 1.01.2007 ning peavad olema tõendatavad.
   
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning täpsemad taotlemise tingimused leiate regionaalministri 12.04.2010 käskkirjast nr 56 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“, mis on koos taotlusvormiga kättesaadav kohalike omavalitsuste veebilehtedel ja Valga Maavalitsuse veebilehel http://www.valgamv.ee. Taotlusvorme on võimalik saada ka vallavalitsustest.
 
Informatsiooni programmi- ja taotlemistingimuste kohta saab majapidamise asukohajärgsest vallavalitsusest. 
 
Hajaasustuse veeprogrammi kontaktisik Sangaste vallas:
Priit Areng 766 8045, e-post priit@sangastevv.ee 

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehe loomine