Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Detailplaneeringu avalik arutelu

07.12.2010

Sangaste Vallavalitsus korraldab Restu külas asuva Kiisa kinnistu (katastritunnus 72401:001:0471) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustava avaliku arutelu neljapäeval 6. jaanuaril 2011 kell 16.00 Sangaste Vallavalitsuses (aadress S
 

Detailplaneeringu eesmärgiks on: planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine; krundi ehitusõiguse määramine; krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine; tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine; tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine ning vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks.

Küsimusi ning ettepanekuid saab saata e-posti aadressil sangaste@sangastevv.ee  või aadressil Sangaste Vallavalitsus Sangaste alevik Valgamaa 67013.

 

Kiisa kinnistu detailplaneeringu materjalid 

 

 

 

 

>>
Kiisa detailplaneeringu lähteseisukoht


Otsing
   
   
Uudised
 
Sangaste Vallavalitsus on 27-28.aprill 2017 suletud. Töötajad on koolitusel.
 
Sangaste vald osaleb koostööprojektis „Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas“
Projekt kestab 1.04.2017 – 31.03.2019 a. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF).
 
Pressiteade: lisatud suhkrute tarbimist tuleb vähendada
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Soodne koduleht