Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2013
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Detailplaneeringu avalik arutelu

07.12.2010

Sangaste Vallavalitsus korraldab Restu külas asuva Kiisa kinnistu (katastritunnus 72401:001:0471) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustava avaliku arutelu neljapäeval 6. jaanuaril 2011 kell 16.00 Sangaste Vallavalitsuses (aadress S
 

Detailplaneeringu eesmärgiks on: planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine; krundi ehitusõiguse määramine; krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine; tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine; tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine ning vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks.

Küsimusi ning ettepanekuid saab saata e-posti aadressil sangaste@sangastevv.ee  või aadressil Sangaste Vallavalitsus Sangaste alevik Valgamaa 67013.

 

Kiisa kinnistu detailplaneeringu materjalid 

 

 

 

 

>>
Kiisa detailplaneeringu lähteseisukoht


Otsing
   
   
Uudised
 
Valgamaal käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga.
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Valgamaal projekti „Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval a
 
Programm „Kainem ja tervem Eesti“ tutvustus
 
Sangaste valla jaanutuli 23.06.17
Kakulaane turismitalus kell 19.00
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kodulehtede valmistamine