Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Uuendamisel on Otepää looduspargi kaitse-eeskiri

28.03.2011

Otepää looduspargi kehtiv kaitse-eeskiri on kinnitatud 1997. a. kaitstavate loodusobjektide seaduse alusel. Looduskaitseseadus aastast 2004 sätestab, et enne selle seaduse jõustumist kehtestatud kaitse-eeskirjad tuleb uuendada hiljemalt 2016. aastaks.
 

Vahepealse 14 aasta jooksul on looduskaitses toimunud rida muutusi: vastu on võetud looduskaitseseadus, oleme liitunud Euroopa Liiduga. Otepää looduspark on Euroopa Komisjonile esitatud  Natura 2000 võrgustikuga liitmiseks nii loodus- kui linnualana.

Põhimõtteliselt on kogu looduskaitses seniselt isendipõhiselt looduskaitselt liigutud alapõhisele, st kaitstakse elupaikasid.

Otepää looduspargi kaitse-eeskiri vajab uuendamist, sest:

kehtiv eeskiri ei arvesta Natura 2000 eesmärkidega;

looduspargi välispiir ja vööndite piirid ei ole looduses tuvastatavad ja ei ühti tänase põhikaardiga, kuna need on sisse kantud 1980. aastate metsaplaanide alusel;

sihtkaitsevööndi tähenduse muutumisega 90.ndatega võrreldes on vaja sihtkaitsevöönditest arvata välja kõlvikud, mis ei vaja ranget kaitset nagu järved, sood, niidud, põllud (üksikutel juhtudel ka tehiskeskkond nagu teed, vanad taluõued jne);

kehtiv kaitse-eeskiri on väga üldine. Mitmed selle sätted on jäänud jalgu elu vajadustele ja on vastuolus teiste uuenenud seadustega. Näiteks  on vastuolu vana  kaitse-eeskirja ja uuenenud metsamajandamise eeskirja vahel-, eeskiri keelab turberaie kuusikutes. Turberaie on praegu kaitse–eeskirja järgi looduspargis aga ainsaks lubatud uuendusraie liigiks. Uus kaitse-eeskiri looks võimaluse kuusikute majandamiseks.

 

Maaomanikud kaasatakse protsessi kohe alguses

 

Otepää looduspargi pindala on 22 430 ha. Sellest suuremaid kaitsealasid on Eestis veel 5. Kaitse-eeskirja koostamise protsess on väga töömahukas eelkõige juba suure maaomanike arvu tõttu. Varasem praktika suurte kaitsealade puhul on olnud selline, et maaomanikega hakatakse aktiivsemalt suhtlema alles siis, kui suurem osa tööd on tehtud ehk kaitse-eeskirja esialgne versioon on koostatud. Otepää looduspargi kaitse-eeskirja uuendamisel  hakkame asjassepuutuvate maaomanikega suhtlema kohe protsessi alguses ja ootame maaomanike aktiivset kaasarääkimist. Kõiki esitatud ettepanekuid kaalutakse ning võetakse võimalusel arvesse. Vajadusel käiakse maaomanikega looduses piire täpsustamas. Protsessi kaasatakse ka sõltumatu ekspert.

 

Kavandatav looduspargi tsoneeringu muudatus arutatakse maaomanikega läbi

 

Elupaikade inventuuridele tuginedes on esitatud ettepanek Keskkonnaministeeriumile Otepää looduspargi tsoneeringu uuendamiseks. Selles olid märgitud eelvalikualad uute sihtkaitsevööndite loomiseks ja olemasolevate sihtkaitsevööndite piiride muutmiseks, sealhulgas ka vähendamiseks. Ettepaneku järgi väheneb sihtkaitsevööndis oleva ala suurus praeguselt 1824 hektarilt 1801 hektarini, kuid samas suureneb sihtkaitsevööndis olevate metsade pindala praeguselt 1162 hektarilt 1547 hektarini. Uued piirid on kantud keskkonnaregistrisse 11.01.2011. Sellest ajast on inventeeritud väärtuste säilimiseks neil aladel ajutine kaitse, mis kehtib kuni uue kaitse-eeskirja kehtestamiseni.

Kavandatavatest tsoneeringu muutustest teavitatakse kõiki asjassepuutuvaid maaomanikke. Meie soov on maaomanikega leida mõlemaid pooli rahuldav kompromisslahendus. Kavandatavad piirangud arutatakse maaomanikega sihtkaitsevööndite kaupa läbi

 

Juhtrühm ja töörühmad koondavad erinevaid huvigruppe

 

Kogu Otepää looduspargi maaomanike arv küündib 1500-ni. Sellise hulga inimestega on väga keeruline muudatusi koosolekute vormis läbi arutada. Et aga maaomanike ja huvigruppide esindajad oleksid kaitse-eeskirja koostamise protsessi kaasatud, oleme kokku kutsunud juhtrühma ja töörühmad. Juhtrühma  kuuluvad esindajad kohalikest omavalitsustest, Keskkonnainspektsioonist, RMK-st, maavalitsusest ja Keskkonnaametist. Juhtrühma ülesanneteks on infovahetus erinevate teemarühmade vahel, protsessi koordineerimine ja kajastamine meedias.

Lisaks hakkavad tööle metsanduse, ehitamise, puhkemajanduse ja maahoolduse teemarühmad, et arutada kaitse-eeskirjas vajalikke muudatusi. Teemarühmadesse on kavas kutsuda vastava teemaga aktiivsemalt tegelevad inimesed ja esindajad erinevatest organisatsioonidest.

Esimene juhtrühma koosolek toimus veebruaris 2011. Teemarühmade koosolekutega plaanime alustada aprillis.

 

Meie eesmärk on uue kaitse-eeskirja esialgne versioon koostada käesoleva aasta teiseks pooleks ja see eksperdile hindamiseks saata. Peale spetsialistide korrektuure tuleb kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamisele. 

Kaitse-eeskirja koostamine puudutab paljusid erinevaid maaomanikke ja huvigruppe ning seda ei saa teha kiirustades. Samas ei saa ka lõputult venitada, kuna vananenud eeskiri pärsib kohalikku elu. 

 

Ootame huvitatute aktiivset osavõttu kogu protsessist ning asjalikke arutelusid ja ettepanekuid.

Keskkonnaamet

 

 

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
www kujundamine