Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Hajaasustuse veeprogramm 2011

26.04.2011

25. aprillil 2011 algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Sangaste vallas.
 

Programmi raames toetatakse hajaasustusega piirkondades järgmisi hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikke tegevusi: 

kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine; 

olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga; 

kaevude varustamine vee pumpamiseks ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine; 

rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine; 

vanade puurkaevude tamponeerimine; 

vee kvaliteedi analüüs.

Alates 2011. aastast saab taotlejaks olla: 

füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2010; 

mittetulundusühing või sihtasutus, mille registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2010. Nende põhikirjaliste tegevuste hulka peab kuuluma oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine või täidetakse korteri- või veeühistu ülesandeid.

Abikõlblikeks hajaasustuse piirkondadeks ei loeta: 

linnad, vallasisesed linnad ja alevid; 

kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse hoonestusega aladeks määratud alad, kus elab üle 50 inimese; 

piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse § 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel.

 

Täpsem info ja taotlusvormid on kättesaadavad SIIT 

Lisainfo Sangaste Vallavalitsusest telefonil 52 99 058 või e-posti aadressil priit@sangastevv.ee .

Info Valga Maavalitsusest e-posti aadressil Kersti.Lepik@valgamv.ee  või tel. 766 6112.

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Kvaliteetne kodulehekülg