Uudiste arhiiv

KESKKONNAKOMPLEKSLOA ANDMISE OTSUSE JA LOA EELNÕU VALMIMISE TEADE

22.08.2014

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et on valminud osaühing Sanlind (registrikood: 10209698, aadress: Kolmi, Tiidu küla, Sangaste vald, Valga maakond) Lauküla farmile keskkonnakompleksloa nr KKL/324944 andmise otsuse ja loa eelnõu ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu. Keskkonnakompleksluba taotletakse Valga maakonnas Sangaste vallas Lauküla külas asuvatel järgnevatel maaüksustel: Kanasaare (kinnistu nr 1675240, katastritunnus 72402:003:1350), Kotkasaare (kinnistu nr 2428340, katastritunnus 72402:003:0023), Puidu (kinnistu nr 2095240, katastritunnus 72402:003:1630), Puurkaevu (kinnistu nr 2504440, katastritunnus 72402:003:0025), Männi (kinnistu nr 1371940, katastritunnus 72402:003:1100) ja Määritsa (kinnistu nr 1199140, katastritunnus 72402:003:0991) asuvale käitisele.
 

Käitise tegevuse lühikirjeldus
1) kompleksluba taotletakse kodulindude intensiivkasvatuseks käitises linnukohtade arvuga üle 40 000 linnu;
2) käitis on planeeritud käivitada kompleksluba nõudvas mahus 2014 aasta jooksul;
3) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas;
4)  käitises plaanitakse pidama hakata maksimaalselt 59 160 munakana.
 

Keskkonnaamet on kaalunud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 2 punkti 1 ja lõike 3 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 9 punkti 8 ja § 15 punkti 9 alusel keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust. Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise eelhinnangu otsuse eelnõus leidnud, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamise algatamine ja läbi viimine  ei ole vajalik.

Eelnõu(de), loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee, telefon: 504 4312). Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist (http://sadr.keskkonnaamet.ee) sisestades dokumendiotsingu süsteemis väljale Kellele – osaühing Sanlind ja väljale Regist.nr – 18357 ning vajutades nuppu Otsi. Kompleksloa taotlusega tutvumiseks sisestage dokumendiregistris väljale Kellelt – osaühing Sanlind ja väljale Regist.nr – 27157 ning vajutage nuppu Otsi.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil valga@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, Valga 68203, 21 päeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Tagasi