Uudiste arhiiv

Keskkonnakompleksloa andmise teade

26.09.2014

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 40 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lõike 1 punktist 2, et väljastas keskkonnamõju hindamist algatamata osaühing Sanlind (registrikood: 10209698, aadress: Kolmi, Tiidu küla, Sangaste vald, Valga maakond) Lauküla farmile keskkonnakompleksloa nr KKL/324944. Keskkonnakompleksluba väljastati Valga maakonnas Sangaste vallas Lauküla külas  järgnevatel maaüksustel: Kanasaare (kinnistu nr 1675240, katastritunnus 72402:003:1350), Kotkasaare (kinnistu nr 2428340, katastritunnus 72402:003:0023), Puidu (kinnistu nr 2095240, katastritunnus 72402:003:1630), Puurkaevu (kinnistu nr 2504440, katastritunnus 72402:003:0025), Männi (kinnistu nr 1371940, katastritunnus 72402:003:1100) ja Määritsa (kinnistu nr 1199140, katastritunnus 72402:003:0991) asuvale käitisele.

Käitise tegevuse lühikirjeldus

1)      kompleksluba anti kodulindude intensiivkasvatuseks käitises linnukohtade arvuga üle 40 000 linnu;

2)      käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas;

3)      käitises peetakse maksimaalselt 59 160 munakana.

 

Keskkonnaamet kaalus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 2 punkti 1 ja lõike 3 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 9 punkti 8 ja § 15 punkti 9 alusel keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, koostades selleks 17.09.2014 eelhinnangu PVV 6-7/14/20156. Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise eelhinnangu otsuses leidnud, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamise algatamine ja läbi viimine  ei ole vajalik, samuti ei ole vajalikud täiendavad uuringud.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega (sh keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega) on võimalik tutvuda Põlva-Valga-Võru regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee, telefon: 504 4312). Kontaktisikuks on Maikel Daniel (e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee, telefon: 504 4312). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist (http://sadr.keskkonnaamet.ee) sisestades dokumendiotsingu süsteemis väljale Kellele – osaühing Sanlind ja väljale Regist.nr – 27157 ning vajutades nuppu Otsi.  Keskkonnakompleksluba nr KKL/324944 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/.

Tagasi