Uudiste arhiiv

Kirjalik enampakkumine kinnistu müügiks

16.10.2015

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise vallavara müügiks:
 

Lossiküla külas asuv Lahemaa kinnistu (kinnistu registriosa nr 2571440, katastritunnus 72402:002:0070, pindala 16,33 ha, sihtotstarve elamumaa).

Kinnistu kasutamiseks on sõlmitud maa rendileping tähtajaga 31.03.2016. a.

Sangaste Vallavolikogu 25. augusti 2015. a otsusega nr 27 on algatatud Lahemaa katastriüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine, ja tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Kinnistu müüakse järgmistel tingimustel:

1) omandaja kohustub sõlmima müüjaga halduslepingu detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmiseks;

2) omandaja kohustub koormama Lahemaa kinnistu ostueesõigusega müüja kasuks;

3) ostuhind tasutakse hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisel. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Pakkumise alghind 45 000 eurot, osavõtumaks 50 eurot ning tagatisraha 4500 eurot.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 67013) hiljemalt 9. novembriks 2015. a kell 10:00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Lahemaa kinnistu”. Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning pakutav ostusumma.

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 9. novembriks 2015. a Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele EE421010202000578003 SEB Pangas. Makse selgitusse märkida “Lahemaa kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha”.

Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 9. novembril 2015. a kell 10:15.

Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

Lisainfo: e-post kaido@sangastevv.ee, tel 518 2016.

Tagasi