Uudiste arhiiv

Valga maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avalik arutelu teade

27.01.2016

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 01. veebruarist kuni 29. veebruarini 2016 Valga Maavalitsuse (Kesk tn 12, Valga) fuajees ja Sangaste Vallavalitsuses
 
Planeeringumaterjalid on kättesaadavad Valga Maavalitsuse kodulehel.
 
Avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.02.2016) maakonnaplaneeringule esitatud parandused, täiendused ja teised kirjalikud ettepanekud palume edastada Valga Maavalitsusele Kesk tn 12, Valga 68203 või e-posti teel: info@valga.maavalitsus.ee.
 
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23.03.2016 kell 15.00 Valga maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga).
 
Maakonnaplaneering koostatakse kogu Valga maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. 
Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.
 
Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju. Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. KSH algatas Valga maavanem 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Valga Maavalitsus ning kehtestaja Valga maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu, e-post hendrikson@hendrikson.ee) ja KSH konsultant on Skepast&Puhkim AS (Laki tn 34, 12915 Tallinn, e-post info@skpk.ee).
 
Lisainfo: Margis Sein margis.sein@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6133.
Tagasi