Uudiste arhiiv

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

06.12.2016

Sangaste Vallavolikogu otsustas 30. novembril 2016.a otsusega nr 63 lõpetada Risttee külas asuva Raja katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.
 

Sangaste Vallavolikogu 25.augusti 2015.a otsusega nr 26 „Risttee külas asuva Raja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine“ algatati Risttee külas asuva Raja katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2568940, katastritunnus 72401:003:0015, pindala 28,30 ha, maakasutuse sihtotstarve 100 % elamumaa) detailplaneering, mille eesmärgiks oli planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. Raja kinnistu omanik mittetulundusühing Sangaste Asundused on 12. oktoobril 2016.a esitanud taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Kinnistu omaniku taotluse tõttu puudub kaalutlusõiguse teostamisel täiendav vajadus põhjalikult analüüsida detailplaneeringu koostamise lõpetamise ja Sangaste Vallavolikogu 25. augusti 2015.a otsuse nr 26 kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost mittetulundusühingu Sangaste Asundused osalemisega haldusakti andmise menetluses

Tagasi