Uudised
   
Uudiste arhiiv
   

Omavalitsus
   
Volikogu
KOV valimised 2017
Õigusaktid
Vallavalitsus
Vallavanem
Avalik teave
Isikuandmete töötlemine
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas
Tööhõiveprojekt
Haldusreform
Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
   

Bannerid
Lõuna-Eesti KOV-de noorsootööalane koostööprojekt
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas


Uudiste arhiiv

SisukaartPrindi


Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor

10.04.2017

10. aprillist algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Helme, Hummuli, Karula, Otepää, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vallas.
 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada kas paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (hiljemalt alates 1.01.2017);
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast arvates. 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. 

Sangaste valla kontaktisik on abivallavanem Kajar Lepik tel: 56627688 kajar@sangastevv.ee

Hajaasustuse programmi taotlusi vaatab läbi ja otsustab Sangaste Vallavolikogu majanduskomisjon koosseisus: Virgo Roose (esimees), Madis Kirsimäe, Arvo Kõiv, Sulev Kõiv, Tuuli Merimaa, Venda Vihmann ja Imre Õim.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 28.03.2017 nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument".

·         Taotlusvorm

·         Projekti eelarve

·         Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

·         Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

·         Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

·         Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Valdkonnaga tegelev ametnik maavalitsuses

 Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

peaspetsialist

arengu alal

Kersti Lepik

766 6112

kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee

kabinet 408

 Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades

  Vald

Nimi

Telefon

E-post

Helme

Arvo Kargu

766 8454

arvo.kargu@helme.ee

Hummuli

Juta Karpov

767 9766

juta@hummulivv.ee

Karula

Rain Ruusa

767 9051

rain@karula.ee

Otepää

Mairo Kangro

 

766 4810

530 33035

mairo.kangro@otepaa.ee

Puka

Lea Madissov

518 7285

lea.madissov@puka.ee

Põdrala

Mati Rõõm

767 9734

mati@podrala.ee

Sangaste

Kajar Lepik

5662 7688

kajar@sangastevv.ee

Taheva

Monika Rogenbaum

766 9272

vallavanem@taheva.ee

Tõlliste

Eve Eisen

766 6363

eve@tolliste.ee

Õru

Agu Kabrits

767 9299

agu.kabrits@oeruvv.ee

JUHENDMATERJALID

Info salvkaevude rajamise kohta Keskkonnaameti veebilehel

Info puurkaevude rajamise kohta Keskkonnaameti veebilehel

Info veehaarde sanitaarkaitseala kohta Keskkonnaameti veebilehel

Joogivee analüüsimine hajaasutuse programmi raames

Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

Hajaasustuse programmi info Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel

 

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine

 

Vastavalt volikogu majanduskomisjoni ettepanekule otsustas Sangaste Vallavalitsus 15. augustil 2017. a rahuldada neli hajaasustuse programmist toetuse saamiseks vallavalitsusele esitatud taotlust.

Allolevad andmed avalikustatakse „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokumendi ” punkti 16.5 alusel.

 

Toetusesaaja

Projekti nimetus

Eraldatud toetus, eurot

Üllar Randmäe

Sangaste vald, Keeni küla, Simone kanalisatsioon

2064,40

Üllar Randmäe

Sangaste vald, Keeni küla Simone tarbevesi

448,00

Hilja Kukk

Keeni küla, Kassipää talu vee sissetoomine majapidamisse

1720,00

Hilja Kukk

Keeni küla, Kassipää talu kanalisatsiooni väljaehitus

800,00

 


Otsing
   
   
Uudised
 
Uue asutusena jätkab tööd Otepää vallavalitsus
 
Otepäälase kaarti saavad taotleda kõik vallakodanikud
Otepäälase kaart on Otepää valla elanikele mõeldud kaart, millega saab erinevate teenuste pakkujate juures soodsamalt osta või teenuseid tarbida. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik uue, ühinenud Otepää valla kodanikud.
 
KAUGBUSSILIIN 112 TALLINN-TARTU-OTEPÄÄ-KÄÄRIKU-SANGASTE-ANTSLA LÕPETAB TEGEVUSE
 
[ Kõik uudised ]
 

Kasulikud lingid
Kiisatamme Kultuuri- ja Puhketalu
Kultuuriinfo
Sangaste Rukkiküla
Valgamaa Arenguagentuur
Valgamaa turismiinfo
Valgamaa.ee
Valgamaalane

 
Web disain